قطعه صدای سکوت اثر سایمون و گارفانکل

سایمون و گارفانکل دوستان دوران دبستان بودند که تصمیم به راه اندازی گروه موسیقی گرفتند. دوران اوج این گروه آمریکایی در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی بود. که گروه در اواخر دهه ۱۹۷۰ از هم فرو پاشید.

صدای سکوت (The Sound of Silence) از سایمون و گارفانکل است که در سال ۱۹۶۵ منتشر شد. این آهنگ بارها توسط دیگر خواننده‌ها بازخوانی شده است.

Hello darkness, my old friend

تاریکی، دوست قدیم من سلام

I’ve come to talk with you again

آمده‌ام تا دوباره با تو حرف بزنم

Because a vision softly creeping

چون رویایی آرام خزید

Left its seeds while I was sleeping

و وقتی خواب رفتم دانه‌هایش را گذاشت

And the vision that was planted in my brain

و رویایی که در ذهنم نقش بست

Still remains

هنوز باقی است

Within the sound of silence

در صدای سکوت

In restless dreams I walked alone

در رویا بی قرار گام برمی‌داشتم

Narrow streets of cobblestone

خیابان‌های باریک از سنگ فرش

‘Neath the halo of a street lamp

زیر هاله نور چراغ‌ خیابان

I turned my collar to the cold and damp

یقه لباسم را به دلیل سرما و رطوبت بالا کشیدم

When my eyes were stabbed by

هنگامی که چشمانم توسط

The flash of a neon light

برق نور نئون

That split the night

که شب را دونیمه می‌کرد، اذیت شدم

And touched the sound of silence

و صدای سکوت رو لمس کرد

And in the naked light I saw

و در آن نور دیدم

Ten thousand people, maybe more

ده هزار نفر، شاید بیشتر

People talking without speaking

مردم حرف می‌زدند بی آنکه صحبت کنند

People hearing without listening

مردم گوش می‌دادند بی آنکه بشنوند

People writing songs that voices never share

آنها آهنگ‌هایی را می‌نوشتند که هیچ وقت شنیده نمی‌شد

And no one dared

و هیچ کس جرات نداشت

Disturb the sound of silence

صدای سکوت را بشکند

“Fools”, said I, “You do not know

من گفتم: احمق‌ها نمی‌دانید

Silence like a cancer grows

سکوت همانند سرطان رشد می‌کند

Hear my words that I might teach you

به صدای من گوش دهید تا بتوانم به شما بیاموزم

Take my arms that I might reach you”

بازوانم را بگیرید شاید بتوانم به شما برسم

But my words, like silent raindrops fell

اما کلمات من، همانند قطرات باران آرم، افتاد

And echoed

و تکرار شد

In the wells of silence

در چاه‌های سکوت

And the people bowed and prayed

و مردم خم شدند و دعا کردند

To the neon god they made

به سمت خدای نئونی که خود ساخته‌اند

And the sign flashed out its warning

و نشانه با نور هشدار داد

In the words that it was forming

در کلماتی که در حال شکل گرفتن بود

And the sign said:

و نشانه گفت:

“The words of the prophets are

کلمات پیامبران

Written on the subway walls

بر دیوار متروها

And tenement halls

و در اتاق‌های آپارتمان‌ها نوشته شده

And whispered in the sound of silence.”

و در صدای سکوت زمزمه می‌شوند.

عضویت در خبرنامه وینوک
عضویت در خبرنامه وینوک
در خبرنامه وینوک عضو شوید بهترین مطالب را هر هفته در ایمیل خود بخوانید
میتونید هر لحظه که خواستید عضویت خود را غیر فعال کنید

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.