دسته بندی

آداب معاشرت

انعام بدهیم یا ندهیم؟ انعام دادن توهین است یا تشکر؟!

آدم‌های مودب و متشخص در توکیو هیچگاه انعام نمی دهند. در نیویورک میزان تشخص افراد او را می توانی از مقداری که انعام می دهند بفهمی، نگاه مثبت یا منفی به انعام در جوامع مختلف به مولفه های فرهنگی، اقتصادی و تاریخی متعددی بستگی دارد، اما به هر ترتیب شاید انسانی ترین بخش رستوران روی در دنیای امروز ما همین باشد. اینکه به اختیار خود با دادن انعام دیگری را…
ادامه مطلب ...